HMSK- POLITIKK

P-501 HMSK Politikk

Side 3

NS-EN ISO 9001:2015

5 Leadership--Lederskap


NS-EN ISO 9001:2008


5 Ledelsens ansvar

5.1    Ledelsens forpliktelse

5.2    Kundefokus

5.3    Kvalitetspolitikk

5.4    Planlegging

5.4.1 KvalitetsmålInternkontrollforskriften  § 5:


4 Internkontroll innebærer at virksomheten skal:

fastsette mål for helse, miljø og sikkerhet

REFERANSER

Fokus-Bevissthet-Kompetanse-Fleksibilitet


Kvalitetspolitikk

 • Ingeniørgruppen skal være fokusert og styre etter å levere produkter og tjenester i samsvar med kundens krav og forventninger.

 • Omgivelsene, kundene og andre forbindelser skal oppfatte Ingeniørgruppen og bedriftens medarbeidere som bevisste i når det gjelder å imøtekomme krav og forventninger knyttet til virksomheten.

 • Høy, tilpasset kompetanse, fleksibilitet og kontinuerlig forbedring skal være Ingeniørgruppens viktigste konkurransefaktorer.

 • Utformingen av Ingeniørgruppens kvalitetspolitikk er et lederansvar, der daglig leder setter kvalitetsmålene i samarbeid med ledergruppa.


Kvalitetspolitikk og mål skal blant annet nås gjennom:

 • Kvalitet behandles som et viktig element i overordnet strategiplan.

 • Ingeniørgruppen skal ha interne systemer som dokumenterer mål for forbedringer.

 • Foreta internrevisjon for å måle om vi etterlever prinsippene i ISO og internkontrollsystemet

 • Gjennom forebyggende tiltak skal man sørge for systematisk innsats som sikrer riktig kvalitet på tjenesteyting og produksjon, at eventuelle feil oppdages så tidlig i prosessen som mulig, samt at korrigerende tiltak gjennomføres for å hindre gjentagelse. Korrigerende tiltak forsøkes løst i samarbeid med bedriftens medarbeidere og effekten skal måles.

 • Ingeniørgruppen skal aktivt samarbeide med sine leverandører for å sikre forbedring av kvalitet og leveringspresisjon for innkjøpte varer og tjenester.

 • Måling av kundetilfredshet gjøres av de enkelte avdelinger.


HMS politikk:

 • Ingeniørgruppen skal styre etter å etterleve krav i lover og forskrifter som omhandler ytre miljø og arbeidsmiljø

 • Omgivelsene, kundene og andre forbindelser skal oppfatte Ingeniørgruppen og bedriftens medarbeidere som bevisste når det gjelder å nå våre hovedmålsettinger angående helse, miljø og sikkerhet:

Vi skal ha det bra på jobb.

Vi skal ha en sikker arbeidsplass

Vi skal ikke forurense det ytre miljø


HMS-politikk og mål skal blant annet nås gjennom:

 • Å arbeide aktivt med å forbedre arbeidsmiljøet.

 • Å utføre aktiviteter og oppdrag innenfor gjeldene lover, forskrifter og regler vedrørende ytre miljø, helse og sikkerhet.

 • Benytte arbeidsmetoder som reduserer behov for reising.

 • Prioritere oppdrag som gir miljøgevinst.

HOVEDSIDE

KVALITETS- OG MILJØSYSTEMET

PROSESSER OG ORGANISERING

HMSK-POLITIKK

FORBEDRING OG AVVIK

INNKJØPSPOLITIKK

ØKONOMI-REGNSKAP

MARKED-LEVERANSE

KJERNEPROSESSER

KS- OG MILJØSTYRING

HMS-SYSTEMET

Ingeniørgruppen AS

Postboks 1035 -- 8602 Mo i Rana

Org.nr.: 990 347 425 mva

Tlf.:  +47 924 67 986

Fax.: +47 75 13 60 77

Hjemmeside: www.igas.no