KVALITETS- OG MILJØSYSTEMET

Kvalitetssystemet vårt er bygd opp i henhold til NS-EN ISO 9001 "System for kvalitetsstyring".

HMS-systemet vårt er bygd opp i henhold til NS-EN ISO 14001 "Miljøstyringssystemer" og Internkontrollforskriftens § 5.


Systemets omfang er begrenset til å gjelde Ingeniørgruppens aktiviteter i henhold til prosessbeskrivelse.

Aktiviteter og arbeidsoppgaver under ekstern ledelse, omfattes av oppdragsgivers HMS- Kvalitets- og sikkerhetsrutiner.


Systemet omfatter også kontroll med revisjons-, økonomi- og regnskapstjenester.


Som illustrert i figuren styrer vi etter følgende prinsipper:


Planlegge--Utføre--Kontrollere--Korrigere


Våre styringsdokumenter identifiseres etter hvor i forbedringsprosessen de er forankret, og hvilken prosess og avdeling de gjelder for.

Kvalitets-prosedyrer identifiseres med K


Eksempel: D-805 K Prosesskart Marked

A-1002 HMSK Forbedringsprosessen

Ingeniørgruppen AS

Postboks 1035 -- 8602 Mo i Rana

Org.nr.: 990 347 425 mva

Tlf.:  +47 924 67 986

Fax.: +47 75 13 60 77

Hjemmeside: www.igas.no

P-403 HMSK System og omfang

Vårt KS- og HMS-system rev. 2014

Side 1

NS-EN ISO 9001:2015

4 Context of the organization

10 Improvement--Forbedring


NS-EN ISO 9001:2008


4 System for kvalitetsstyring

4.1    System, Generelle krav

4.2    Krav til dokumentasjon

4.2.1 Generelt

4.2.2 Kvalitetshandbok

4.2.3 Dokumentstyring

4.2.4 Kontroll med registreringer


Internkontrollforskriften  § 5:


Internkontroll innebærer at virksomheten skal:

Internkontrollen skal tilpasses virksomhetens art, aktiviteter, risikoforhold og størrelse i det omfang som er nødvendig for å etterleve krav i eller i medhold av helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen


Internkontrollen skal dokumenteres i den form og det omfang som er nødvendig på bakgrunn av virksomhetens art, aktiviteter, risikoforhold og størrelse. Dokumentasjon som følger av krav i eller i medhold av helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen, for eksempel instrukser, tillatelser, kompetansebevis, sertifikater o.l. skal inngå.

Skriftlig dokumentasjon etter denne forskrift skal minst omfatte annet ledd nr. 4) til og med nr. 8) i denne paragraf.

REFERANSER

HOVEDSIDE

KVALITETS-OG MILJØSYSTEMET

PROSESSER OG ORGANISERING

HMSK-POLITIKK

FORBEDRING OG AVVIK

INNKJØPSPOLITIKK

ØKONOMI-REGNSKAP

MARKED-LEVERANSE

KJERNEPROSESSER

KS- OG MILJØSTYRING

HMS-SYSTEMET

HMS


Vårt HMS-system tilfredstiller kravene i det lovpålagte internkontrollsystemet, som også ivaretar ytre miljø.


HMS-systemet er implementert i Kvalitetssystemet og HMS-styringsdokumentene identifiseres etter samme prinsipp som i figuren over, men identifiseres i tillegg med initialene HMS i filnavnet.

Eksempel: HMS-02-1 Opptreden ved ulykke


Felles prosedyrer identifiseres med HMSK


Eksempel: A-1001 HMSK Avviksbehandling


Vi benytter Cerum elektronisk prosjektstyringssystem med innebygget modul for kvalitetsstyring